vendredi 17 février 217

les chemins de fer de la Corse vous informent que sur décision préfectorale et pour des raisons de sécurité, le vendredi 17 Février 2017, jour de match à Furiani à 20h45: 

- Le train N°10 sera supprimé de Biguglia à Bastia, les voyageurs seront acheminés par le train N°230 de Biguglia à Bastia 

- Le train N° 230 sera décalé de 24mn au départ de Biguglia, départ 20H41. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

 

I Camini di Ferru di a Corsica vi facenu sapè chi nant'à decisione prifetturale e per cagione di securità, u vénneri 17 ferraghju di u 2017 ghjornu di scontru di ballo in Furiani à 20H45:

- U trenu N°10 sera supprimatu tra Biguglia è Bastia, i viaghatori seranu trasportati cù un trenu N°230 tra Biguglia è Bastia 

- U trenu N°230 sera ritardatu di 24 mn tra Biguglia è Bastia, partenza à 20H41

Vi ringraziemu. 

Copyright © 2014 - Chemins de Fer de la Corse